บุคลากร

นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางศิริณนา ดอนชัย

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวทิพยดา  สาระชาติ

กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท์

กศ.ม. บริหารการศึกษา

นางสาวปรานี  ศรีมันตะ

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

ว่าที่ ร.ต.อัครวินทร์  พละศักดิ์

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

นายกฤตนันท์  สันติวงศกร

ค.อ.บ. อุตสาหการ

นายพิริยะ  ข่ายกระโทก

วศ.บ. อุตสาหการ

ว่าที่ ร.ต. ขวัญชัย เนืองเนตร

ค.อ.ม. เชื่อมประกอบ

นายประเสริฐ ไกรษี

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สิบเอกพัชรา สุภาวงษ์

 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

นายสุภภณ  สวาสดิพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวปาริฉัตร  หารคำอุ้ย

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวดวงกมล  สุริยงค์

ศศ.บ. ภาษาไทย

นางสาวเอมอร  สิมาทอง

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ IMG_0834-e1614045679443-230x300.jpg รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาววรินทร์ภรณ์-สวาทชาติ1.jpg

นางสาวสุภาวรรณ อุ่นชื่น

บธ.บ. การบัญชี

นางสาวภัทรวริน บุญทา

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ร.ต.หญิงศรีนวล ประเสริฐ

วศ.บ. โยธา

นายกร  วนะรมย์

นางสาววรินทร์ภรณ์  สวาทชาติ