โครงการประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง

วันนี้ (วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส.๑) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนและระเบียบต่างๆถือเป็นการประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อวางแนวทางป้องกัน และพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และลดปัญหาการออกกลางคันระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี